Coalitie Monitoring

Coalitie monitoring

Zowel in Nederland als in de regio worden ambitieuze doelen gesteld voor de circulaire transitie. In 2030 willen we het gebruik van primaire abiotische grondstoffen met 50% verminderen. In 2050 willen we zelfs volledig circulair zijn. Maar wat verstaan we hieronder? En hoe ver zijn we al op weg? Data en monitoring zijn essentiële zaken in een transitie en de circulaire transitie. De coalitie monitoring zorgt er daarom voor dat er een goede monitoring van de circulaire economie wordt opgezet in de regio.

Deze coalitie onderzoekt wat er nodig is aan data en monitoring. Hiervoor wordt gekeken naar de behoeftes bij de partners. Immers, in deze fase van de transitie zal deze nog voornamelijk gericht zijn op het in beeld krijgen van (de omvang van) het probleem en waar de meeste impact gemaakt kan worden. Ook zal middels transitie-indicatoren gemonitord kunnen worden wat de bijdragen zijn aan de transitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mate van circulaire bedrijvigheid of het aantal circulaire werkplekken. Op een later moment zullen ook (al dan niet indirect) de effecten van beleidskeuzes op milieu-impact of leveringszekerheid gemeten kunnen worden. Uiteindelijk is monitoring meten & weten, maar ook sturen.

Uitgangspunt is dat deze coalitie zoekt naar de toegevoegde waarde die geboden kan worden op regionaal niveau. Op Rijksniveau gebeurt ook al veel op dit gebied en het is zonde om zaken dubbel te doen. Ook voor overige coalities in de Alliantie is data en monitoring belangrijk. Daarom zal ook waar nodig de samenwerking worden gezocht.

Besloten is om werkzaamheden rond drie pijlers in te richten:

  • Zicht op potentieel aan circulaire bedrijvigheid in onze regio
    • Door zicht te krijgen op de circulaire bedrijvigheid in de regio kunnen gerichte keuzes gemaakt worden. Deze cijfers schetsen voor de partners de context waarbinnen ze opereren. Een continue monitoring kan tevens inzicht bieden in voortgang van de transitie.
  • Inzicht potentieel grondstofstromen
    • Voor zover data beschikbaar is wordt gekeken hoe grondstofstromen vanuit/binnen/naar de regio lopen. Zo kan dit bijdragen aan gerichte keuzes rondom deze stromen. Wat produceert de regio bijvoorbeeld aan afval? En waar gaat dit heen?
  • Monitoring voor financiering (circulaire) bedrijvigheid
    • Het zal in de toekomst steeds belangrijker worden om (individuele) bedrijven te kunnen leggen langs een circulaire meetlat. De verwachting is namelijk dat dit gevraagd zal worden met het verkrijgen van financiering. Bijvoorbeeld subsidies of leningen die alleen verstrekt worden aan een bedrijven die circulair zijn.

Projecten

In 2020 heeft het Utrecht Sustainability Institute (USI) onderzoek gedaan naar hoe een regionale aanpak voor monitoring van de circulaire economie er uit kan zien. Dit onderzoek staat aan de basis van de pijlers van deze coalitie.

In 2021 worden stappen gezet bij de verschillende partners in de coalitie om onder de pijlers concrete projecten op te zetten. Ook is samen met Geofluxus gewerkt aan een dashboard voor de regio. Dit dashboard bevat data over grondstofstromen in de provincie Utrecht.

Contact

Heb je vragen, wil je meedenken of heb je een suggestie? Neem contact op met de trekker van deze coalitie. Dit is Kim Simons van de provincie Utrecht.