Partnerorganisaties

Partnerorganisaties

Alliantie Cirkelregio Utrecht is een netwerkorganisatie, bestaande uit verschillende organisaties. In het onderstaande figuur zijn deze organisaties weergegeven. Daaronder staat per partner toegelicht welke rol die speelt.

Natuur en Milieufederatie Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht en draagt daardoor bij aan de samenwerking tussen de partners. Inhoudelijk houdt de NMU zich met name bezig met de coördinatie van Hoogwaardige toepassing van biomassa en – samen met USI – met Afvalvrije gebieden.

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht zet circulaire economie op de kaart via het programma Duurzaam Door, waarmee circulaire initiatieven in de regio een extra impuls krijgen, door kennisdeling en opschaling. Ook stond het thema circulaire economie centraal bij de Duurzaamheidsprijs 2017. De provincie vindt het belangrijk de regionale initiatieven in kaart te brengen en een platform te geven.

Gemeenten in de provincie Utrecht

Bij gemeenten liggen verschillende samenwerkingskansen op meerdere thema’s, zoals beton/asfalt, e-waste en straatmeubilair.
In 2014 werd een Green Deal Circulair inkopen gesloten met als inzet om in 2020 10% van het inkoopvolume circulair in te kopen. Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Woerden, de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht ondertekenden deze Green Deal. Dit creëert een gezamenlijke circulaire marktvraag van ongeveer € 100 mln.

Utrecht Sustainability Institute (USI)

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) geeft de circulaire economie op diverse manieren een impuls. USI is nauw betrokken bij diverse circulaire projecten in de regio en organiseert jaarlijks meerdere Circular Economy Labs. Binnen Cirkelregio Utrecht treedt USI op als coördinator van de stroom Textiel en Afvalvrije gebieden.

Utrecht10 (U10)

In de regio Utrecht werken diverse gemeenten via U10 samen aan een circulaire economie. Op de agenda staan duurzaam en gezamenlijk inkopen (circulaire vraag); zoveel mogelijk grondstof terugwinnen uit afval en het sluiten van grondstof-product ketens (circulair aanbod). Tevens centraal staat kennisuitwisseling, om als regionale overheden bij te dragen aan een steeds groenere Utrechtse regio.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt samen met het ministerie van Economische Zaken- en van Buitenlandse Zaken zorg voor de samenstelling van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, uitgebracht eind 2016. Hierin staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt zorg samen met de twee andere ministeries voor het uitrollen het programma richting een circulaire economie in 2050. Ze sluiten zich aan bij allianties en zijn o.a. initiatiefnemer van de website circulair ondernemen.

Regionale Ontwikkelmaaschappij Utrecht Region

De ROM Utrecht Region heeft onder het thema GROEN de actielijn circulaire economie opgezet. De acties liggen gezien hun coördinerende rol van Bouw en demontage op dit vlak en men heeft een ondersteunde rol richting gemeente Utrecht, Amersfoort en Woerden rondom circulair inkopen.

Cirkelstad

Cirkelstad Utrecht is een platform voor regionale publieke én private partijen. Partijen die zelf aan de slag zijn om reststromen van de stad om te buigen tot waardevolle nieuwe producten. En dat mede te doen om banen te scheppen en met de mensen die die nieuwe producten gaan gebruiken. Dat kan gaan over het maken van tuinhuisjes van sloophout, een lesprogramma voor basisscholen tot aan het circulair (her) ontwikkelen van de 90.000 woningen die in regio Utrecht op de planning staan. Altijd weer in samenwerking met elkaar. Op het platform kom je partijen tegen die samen versnelling willen geven aan de gedeelde ambitie. De stad zonder afval, zonder uitval.

Waterschappen in de provincie Utrecht

Binnen de provincie Utrecht liggen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), waterschap Vallei & Veluwe, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Rivierenland. Deze waterschappen dragen elk op hun eigen manier bij aan landelijke afspraken over circulaire economie. Prioriteiten zijn duurzaam opdrachtgeverschap, wegnemen van juridische belemmeringen, grondstoffen winnen en samenwerking en kennisdeling (in de regio) bevorderen. HDSR is actief partner in de Alliantie Cirkelregio. HDSR heeft in mei 2020 in haar duurzaamheidsvisie vastgesteld dat in 2040 50% van de top 5 grondstoffen wordt teruggewonnen. De belangrijkste grondstof die we winnen is schoon water. Hiernaast richten we ons op de top 5 grondstoffen van de waterschappen: Fosfor (fosfaat), cellulose, alginaat (Kaumera), bioplastics en biomassa. HDSR werkt hierbij graag samen met de markt en andere overheden. Zo onderzoeken we de haalbaarheid van een mono-vergister voor berm- en slootmaaisel en nemen we deel aan twee kopgroepen en vier werkgroepen van de Energie- & Grondstoffenfabriek van de waterschappen. Als overheid kunnen we faciliteren en stimuleren, als bedrijf zullen we investeren en mobiliseren; net wat nodig is.

VNO-NCW Midden richt zich als brancheorganisatie op het ondersteunen van ondersteunen van circulaire MKB-bedrijven uit de regio Utrecht. Zo organiseren zij de Utrechtse Innovatie top 20.