Provincie Utrecht ontwikkelt circulaire doelenboom

28 april 2020

Provincie Utrecht ontwikkelt een circulaire doelenboom

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het is een proces van lange adem, stapsgewijs en soms sprongsgewijs. Hoe deze transitie verloopt verschilt per beleidsveld en sector. Circulariteit is daarin niet een extra opgave. Het is vooral een andere manier van benaderen van de voorliggende beleidsvraagstukken.

In deze rapportage worden bouwstenen aangedragen voor een provinciale circulaire beleidsvisie ‘Utrecht 2050, circulaire topregio’. Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen. Het Utrecht Sustainability Institute heeft deze waardevolle inbreng georganiseerd, geordend en verrijkt. In de rapportage ‘Circulaire doelenboom als sturingsinstrument’ worden voor elf verschillende beleidsthema’s concrete voorstellen gedaan voor een circulaire ambitie (visie), beleidsdoelen (< 10 jaar), meerjarendoelen (4 jaar) en resultaten met concrete acties (2 jaar). Hiermee is een uitwerking gegeven aan het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten.

“De circulaire doelenboom biedt inspiratie en handelingsperspectief voor bestuurders en beleidsmedewerkers op nagenoeg elk thema. We hebben de nieuwste ontwikkelingen en inzichten erin verwerkt, met input van meer dan 40 experts en stakeholders op gebied van circulair bouwen, gebiedsontwikkeling, landbouw, natuurbeheer, water, erfgoed, cultuur, logistiek, noem maar op.” aldus Joppe van Driel, projectleider bij USI.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joppe van Driel, USI (j.vandriel@uu.nl) of Kim Simons van de provincie Utrecht (kim.simons@provincie-utrecht.nl)

Bekijk de doelenboom hieronder of download hem hier.

20200603-rapportage-circulaire-doelenboom-def