Alliantie Cirkelregio Utrecht presenteert: Manifest gemeenteraadsverkiezingen 2022

Alliantie Cirkelregio Utrecht presenteert: Manifest gemeenteraadsverkiezingen 2022

Circulaire economie gaat in essentie over het hergebruik van producten, materialen en grondstoffen door het realiseren van sluitende kringlopen of ketens. Dat kan niet los worden gezien van andere transities zoals energie, klimaat en de ‘Human Capital’ agenda. In de uitwerking en uitvoering is synergie te realiseren. Vanuit dit vertrekpunt focussen wij ons in dit manifest op de concrete rol van gemeenten bij de lokale bouwopgave, het lokaal economisch herstel na corona, en de eigen gemeentelijke bedrijfsvoering.

27 mei 2021

Waarom vinden we dit zo belangrijk? De noodzaak en kansen van een circulaire economie voor een bestendige en veerkrachtige toekomst worden steeds duidelijker. Corona heeft ons wat dat betreft hard met de neus op de feiten gedrukt. Zowel op (inter)nationaal, regionaal als lokaal niveau volgen de ontwikkelingen en ambities elkaar in rap tempo op. Om één van de “most competitive regions” in Europa te blijven mogen gemeenten in de Provincie Utrecht daar niet in achter blijven.

De noodzaak

Het streven naar een circulaire economie is dus geen doel op zich, maar een middel voor toegang tot (het behoud van) toekomstige welvaart. Het Centraal Planbureau (CPB)  laat ook zien dat het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland met de toekomstige circulaire economie sterk zal veranderen van samenstelling. Dat past uitstekend bij de regio Utrecht met een relatief hoogopgeleide jonge bevolking en een groot innoverend vermogen. De opkomende circulaire economie biedt veel kansen voor de regio Utrecht om de werkgelegenheid uit te breiden met een strategie van ‘hoofd’ naar ‘handen’, gegeven de centrale rol die reparatie en hergebruik in de toekomst zullen krijgen. Technische kennis en praktijkervaring zijn bij de voorliggende regionale circulaire bouwopgave, de transitie naar een circulaire landbouw en regionale energietransitie onmisbaar.

Daarbij kunnen gemeenten, waterschappen en provincie steunen op de Alliantie Cirkelregio Utrecht, een actief netwerk van professionals uit de quadruple helix (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s).

Bekijk het document hieronder of download het hier.

Cirkelregio manifest gemeenteraden 2022 Tags: