Visie circulaire economie Wijk bij Duurstede

Visie circulaire economie

Om als gemeente circulariteit vorm en inhoud te kunnen geven, is bewustwording, kennisopbouw en soms een andere manier van denken nodig in de interne organisatie. Daarnaast vraagt dit thema om een integrale aanpak en onderlinge samenwerking tussen de verschillende disciplines en goede interne communicatie. Alleen dan kunnen kansen optimaal benut worden. Een andere voorwaarde voor de transitie naar een circulaire economie is samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Het gaat daarbij om opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook om andere partijen zoals ontwerpers, toeleveranciers en recyclingbedrijven. Alleen door samen te werken, en door ecologische en economische doelen te koppelen, kunnen we de grondstofketen sluiten. In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt al op verschillende manieren gewerkt aan circulariteit. Een goed voorbeeld hiervan is onze inspanning om afval als grondstof aan te bieden. Ook op andere werkvelden maken we stappen én liggen kansen voor de komende periode. Wij onderschrijven de landelijke doelstellingen van 50% circulair in 2030 en 100% in 2050. Om deze doelstellingen te behalen is een versnelling nodig. We moeten meer circulair denken en vooral ook doen, de kansen beter benutten. De vrijblijvendheid moet eraf. Met deze visie als startpunt worden uitwerkingsplannen opgesteld voor de speerpunten, omdat de verwachting is dat op die thema’s veel circulariteitswinst te behalen is. De uitwerking zal zichtbaar maken welke doelen haalbaar zijn voor de gemeente. Deze lokale doelen, uitvoeringsplannen en welke extra menskracht en middelen daarvoor nodig zijn, worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij gaat het in eerste instantie om wat de gemeentelijke organisatie zelf kan doen en afspreken met haar samenwerkingspartners binnen haar verschillende rollen. Daarnaast zal het nodig zijn om bewoners en bedrijven te stimuleren bij te dragen aan circulair wonen en werken.