Van ketens naar kringlopen

Van ketens naar kringlopen - Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 - 2023

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is eind 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld om in de periode 2021-2023 een extra impuls te geven aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Gelderse economie. Provinciale Staten hebben hiervoor een budget van 7 mln euro beschikbaar gesteld. We onderscheiden in de aanpak van de circulaire economie 6 circulaire strategieën: de r-ladder. Vuistregel is: hoe hoger op de ladder, hoe minder grondstoffenverbruik en ook hoe lager de milieudruk. • R1: Refuse en Rethink: afzien van producten of intensiever gebruiken van producten door ze bijvoorbeeld te delen. • R2: Reduce: efficiënter fabriceren van producten of efficiënter maken in gebruik. Bijvoorbeeld door herontwerp. • R3: Reuse: langere levensduur van producten door producthergebruik. • R4: Repair en Remanufacture: langere levensduur door reparatie en hergebruik van product(onderdelen). • R5: Recycle: verwerken en hergebruiken van grondstoffen. • R6: Recover: terugwinnen van energie uit afval. We hebben ons aangesloten bij het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Als eerste stap naar volledig circulair en afvalloos streven we naar halvering van het primaire grondstoffenverbruik in 2030 (mineraal, metaal, fossiel). In 2050 willen we de circulaire economie gerealiseerd hebben. De bedrijven moeten het uiteindelijk doen, maar als provincie kunnen en willen we een belangrijke rol spelen in deze transitie.