Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Het Rijksbrede programma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie met concrete acties en projecten van 2019 tot 2023 voor de vijf prioritaire ketens in Nederland.

In 2020 is een actualisatie doorgevoerd van het Rijksbrede programma.

Naar Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Naar Kamerbrief toelichting Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

 

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurde op 8 februari 2019 het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie naar de Tweede Kamer. Het gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de Circulaire Economie bundelt de vijf prioritaire ketens bouw, biomassa en voedsel, consumptiegoederen, kunststoffen en maakindustrie. De vijf transitie-agenda’s voor deze prioritaire ketens worden hierin vertaald in concrete acties en projecten voor de periode 2019 tot 2023. Met dwarsdoorsnijdende thema’s concretiseert het programma de instrumenten waarmee de transitie versneld en opgeschaald wordt.

Circulaire Economie op alle schaalniveaus

Het programma besteedt aandacht aan de circulaire kansen op alle schaalniveaus, dus ook op regionaal en lokaal niveau. Samen met decentrale overheden gaat het Rijk werken aan regionale strategieën in circulaire economie. Daarvoor zijn in 2019 agenda’s geformuleerd voor een aanpak op gebiedsniveau. Op provinciaal niveau vormt de Alliantie Cirkelregio Utrecht ook één van de concrete samenwerkingsverbanden.

Voortdurend in beweging

Resultaten van concrete acties en projecten zijn voortdurend in beweging. Daarom organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert iedere twee jaar een voortgangsrapport. Het Uitvoeringsprogramma zelf wordt iedere vijf jaar aangepast aan voortschrijdende inzichten. Meer informatie over doelstellingen is te vinden bij de Rijksoverheid.

 

Ga naar Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

Tags: