Scenariostudie materiaal-voorraad, vraag en secundair aanbod in gebouwen

Scenariostudie materiaal-voorraad, vraag en secundair aanbod in gebouwen: Onderdeel van het werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie

In 2020 is een verkenning uitgevoerd naar de materialen die in gebruik zijn in gebouwen in Nederland (van Oorschot et al., 2020). In die verkenning is nog geen inschatting gemaakt van hoe de voorraad zich vanaf dat punt zou ontwikkelen. Dat onderzoek hebben we in 2021 uitgevoerd. Deze rapportage bevat verkenningen voor de ontwikkeling van deze voorraad, en de stromen daarin (nieuwbouw) en daaruit (sloop) tot 2050. De resultaten daarvan zijn indicatief voor wat er bereikt kan worden op het gebied van de doelen van het Nederlandse circulaire economiebeleid: zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van producten en grondstoffen en reductie van het gebruik van primaire materialen om problemen m.b.t. milieu en leveringszekerheid te voorkomen (Rijksoverheid, n.d.). We verkennen de voorraadontwikkeling aan de hand van verschillende scenario’s. Ten eerste worden drie bouw-strategieën onderzocht: Baseline, Biobased en Circulair. We combineren deze scenario’s met verschillende verstedelijkingsvarianten: Dichtbij (binnen stedelijk gebied), Verbonden (rondom OV punten) en Ruim (buiten stedelijk gebied). De verstedelijkingsvarianten zijn door het PBL gecombineerd met socio-economische scenario’s (WLO Hoog en WLO Laag). In dit rapport presenteren we een samenvatting van de belangrijkste conclusies.