Logistiek Beweegt de Circulaire Economie

Logistiek Beweegt de Circulaire Economie

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Voor zowel handels- en productiebedrijven als de logistieke sector biedt deze transitie grote kansen, waarbij één van de vragen is wie de rol als verbindende én regisserende partij in de keten pakt. Welke rol speelt de functie logistiek binnen de circulaire economie en kan deze als drijvende kracht dienen? En wat vraagt de maatschappij van de logistiek? Er is in de afgelopen jaren veel bereikt op het snijvlak van Logistiek en CE. Er is veel onderzoek gedaan, veel pilots zijn geïnitieerd en veel organisaties zijn hun operatie aan het omvormen om de circulaire ambities verder in te vullen. Te vaak blijft het echter nog bij afzonderlijke projecten, die geen follow-up krijgen, laat staan dat er sprake is van opschaling. Juist hier is er mogelijk een belangrijke rol voor de Logistiek en wel in twee opzichten: – De logistieke sector is een topsector en staat voor ongeveer 10% van het BNP en van de werkgelegenheid in Nederland. Als deze sector belangrijke stappen zet op weg naar circulair opereren, heeft dat een enorme invloed op de transitie van de Nederlandse economie als geheel; – De logistiek functie is bij uitstek die van de verbinding van partijen in ketens en netwerken. Waar op dit moment opschaling van initiatieven uitblijft, komt dit vooral omdat de ketens waarbinnen deze initiatieven zouden kunnen functioneren, niet worden opgezet. Hier ligt een belangrijke rol voor de logistieke discipline en daarmee potentieel een steeds belangrijker verdienmodel voor de sector. Voor de logistieke sector en functie zijn er echter nog belangrijke vragen te bespreken: – Wat is er in zijn algemeenheid nodig om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen en welke rol kan de logistiek daarin spelen? – Tegen welke concrete praktijkvragen lopen spelers aan als het gaat om concrete trajecten en projecten die zij op dit gebied ondernemen? – Op welke manier kan nader (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek hierbij helpen? – Welke concrete beleidskaders vergen aanpassing om in de praktijk verder te kunnen?