Leidraad afvalscheiding op scholen

Leidraad afvalscheiding op scholen

Indien een gemeente aan de slag wil met de gescheiden afvalinzameling op scholen en ervoor kiest deze  nzameling te combineren met de inzamelroute voor huishoudelijk afval, krijgt ze te maken met verschillende rechtsgebieden; bestuursrecht/milieurecht, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en belastingrecht. De verschillende rechtsgebieden vormen een van de barrières waarmee gemeenten te maken krijgen als ze – in combinatie met de inzamelroute voor huishoudelijk afval – aan de slag willen met gescheiden afvalinzameling op scholen. Om onze leden daarbij te ondersteunen hebben wij deze Leidraad genaamd ‘Afvalscheiding op scholen: hoe regel ik dat als gemeente?’ opgesteld. In dit document wordt aangegeven welke stappen doorlopen moeten worden voor een zorgvuldige besluitvorming en welke afwegingen een gemeente moet maken.