Bestuurlijke bijeenkomst Cirkelregio Utrecht: Maaisel, Monitoring en Bouwen

Bestuurlijke bijeenkomst Cirkelregio Utrecht: Maaisel, Monitoring en Bouwen

Op 16 april troffen ca. 30 wethouders, waterschapsbesturen en gedeputeerden elkaar voor een circulaire tour, georganiseerd door Cirkelregio Utrecht. Helaas wederom digitaal, hopelijk kunnen de bestuurders tijdens de volgende circulaire tour in het najaar weer echt met elkaar op pad. De inhoud was er niet minder interessant om.

Hoogwaardige inzet van maaisel

Allereerst nam Els Otterman – dagelijks bestuurder van het waterschap HDSR – de aanwezigen mee in een verhaal over maaisel. Alle weg- en terrein beherende instanties produceren dat, en als circulaire overheid wil je dat maaisel zo goed mogelijk als grondstof gebruiken. Daarvoor zijn tal van mogelijkheden. Een bedrijf als NewFoss maakt van maaisel bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor de bouw en papier en karton. HDSR realiseert eind 2023 een vergister, waarmee groen gas kan worden gewonnen uit maaisel. Dat gas kan de rol van aardgas overnemen, bijvoorbeeld in de industrie of voor de verwarming van oude panden.

Toepassingen zijn er te over, maar hoe kom je als verwerker aan dat maaisel? Daar spelen overheden een rol. Het is zaak dat gemeenten in hun aanbesteding gaan opnemen dat ze het maaisel niet meer laten vervallen aan de aannemer, of dat ze met de aannemers afspraken maken over waar het maaisel naartoe moet om er voor te zorgen dat het maaisel zo hoogwaardig mogelijk verwerkt wordt. En dan is er weer een stukje van een kringloop gesloten. Cirkelregio blijft zich hier de komende tijd voor inzetten.

Monitoring van de circulaire economie

Het tweede onderwerp was data en monitoring. In opdracht van de Provincie Utrecht heeft het Utrecht Sustainability Institute heeft onderzoek gedaan naar een regio-aanpak voor monitoring van  de circulaire economie.

Carolien van Hemel (USI) liet zien dat er veel monitoringtools in ontwikkeling zijn en dat we het beste werken vanuit de behoefte van de regio Utrecht om circulaire bedrijvigheid te stimuleren. De regioaanpak start met drie pijlers. De eerste is onze grondstofstromen kennen en inzichtelijk maken door bijvoorbeeld een dashboard, en deze hoogwaardig hergebruiken door materialen afkomstig van het ene bedrijf te laten verwaarden door het andere. De data zijn hiervoor al beschikbaar. De tweede pijler betreft de financiering die nodig is voor groene waardemodellen. Er is veel geld voor duurzame ontwikkelingen, maar er zit nog veel grijs kaf onder het groene koren. Daarom moeten groene financiers volgens nieuwe Europese wetgeving sinds kort aantonen hoe groen hun investeringen feitelijk zijn, en dus zullen bedrijven die groene financiering zoeken hun circulaire prestaties moeten aantonen. Daar gaat Cirkelregio bij helpen. De derde pijler is het monitoren van de circulaire bedrijvigheid in onze regio. Kennen we onze circulaire bedrijven? Zijn het er 5.100 zoals het PBL aangeeft? Welke kunnen een steuntje in de rug gebruiken? Wethouder Marco Verloop (Veenendaal) gaf als ambassadeur van dit onderwerp zijn reflectie en pleitte voor een stevige regionale samenwerking: dit is een belangrijk onderwerp, maar voor kleinere gemeenten ook wel een ingewikkelde klus, die we alleen samen kunnen klaren.

Convenant Duurzaam Bouwen Utrecht

Tenslotte kwam Sander van der Wal van &Flux de stand van zaken melden over het Convenant Duurzaam Bouwen Utrecht. Een eerste verkenning is inmiddels uitgevoerd. Hieruit blijkt dat veel partijen – zowel markt als overheid – het belang van duurzaam bouwen zien en eenzelfde ambitie delen. Iedereen ziet dat we dis samen moeten doen, en uiteraard zijn er verschillende vragen en (angst)beelden. De koplopers in de markt zijn redelijk ambitieus en zien de mogelijkheden. De overheden zijn voorzichtiger en vragen zich af of ze wel de benodigde expertise hebben om duurzaam, maar ook snel en betaalbaar te (laten) bouwen. Sander zet gezamenlijke expertise ontwikkeling centraal in het proces dat nu voor ons ligt. Gezamenlijke workshops rondom al dan niet geslaagde cases kunnen daarvoor zorgen. De oproep van Sander is dan ook om cases te leveren en mensen die erover met elkaar in gesprek willen gaan. Ken je zo’n case? Mail hem naar alliantie@cirkelregio-utrecht.nl.

Bekijk hieronder de slides over data en monitoring of download deze hier:

Data en monitoring Circulaire Economie