Menu
Provincie Utrecht ontwikkelt een circulaire doelenboom

Provincie Utrecht ontwikkelt een circulaire doelenboom

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het is een proces van lange adem, stapsgewijs en soms sprongsgewijs. Hoe deze transitie verloopt verschilt per beleidsveld en sector. Circulariteit is daarin niet een extra opgave. Het is vooral een andere manier van benaderen van de voorliggende beleidsvraagstukken.

In deze rapportage worden bouwstenen aangedragen voor een provinciale circulaire beleidsvisie ‘Utrecht 2050, circulaire topregio’. Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen. Het Utrecht Sustainability Institute heeft deze waardevolle inbreng georganiseerd, geordend en verrijkt. In de rapportage ‘Circulaire doelenboom als sturingsinstrument’ worden voor elf verschillende beleidsthema’s concrete voorstellen gedaan voor een circulaire ambitie (visie), beleidsdoelen (< 10 jaar), meerjarendoelen (4 jaar) en resultaten met concrete acties (2 jaar). Hiermee is een uitwerking gegeven aan het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten.

“De circulaire doelenboom biedt inspiratie en handelingsperspectief voor bestuurders en beleidsmedewerkers op nagenoeg elk thema. We hebben de nieuwste ontwikkelingen en inzichten erin verwerkt, met input van meer dan 40 experts en stakeholders op gebied van circulair bouwen, gebiedsontwikkeling, landbouw, natuurbeheer, water, erfgoed, cultuur, logistiek, noem maar op.” aldus Joppe van Driel, projectleider bij USI.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joppe van Driel, USI (j.vandriel@uu.nl) of Kim Simons van de provincie Utrecht (kim.simons@provincie-utrecht.nl)

 

Bekijk de doelenboom hieronder of download hem hier.

20200428 Rapportage circulaire doelenboom def
20200511-Rapportage-circulaire-doelenboom-def


Online kennisevent: Circulariteit op kantoor

Staat zero-waste en zero-verspilling hoog op de agenda? Wil jij ook inzicht krijgen in het verbeterpotentieel van jouw kantooromgeving? Via een laagdrempelig webinar, gegeven door CircularOffice & PHI Factory, kun je samen met jouw team aan de slag.

Het evenement vindt plaats op dinsdag 19 mei 2020 14:00 – 16:30

Klik hier voor meer informatie over dit evenement.


Nieuwe subsidieregels voor uitgestelde of afgelaste activiteiten

De provincie Utrecht heeft nieuwe beleidsregels voor subsidies opgesteld om te helpen voorkomen dat de ontvangers van subsidie in financiële problemen komen door de coronacrisis. Voor al gemaakte voorbereidingskosten, voor een activiteit die (nog) niet door kan gaan door de noodmaatregelen rondom het coronavirus, kunnen zij de subsidie behouden. Ook verlengt de provincie de einddatum van de subsidie als activiteiten worden uitgesteld.

Deze beleidsregels maken deel uit van een pakket van maatregelen van de provincie om de ongewenste economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis te voorkomen. Gedeputeerde Robert Strijk: “Verschillende gesubsidieerde activiteiten, zoals evenementen en festivals of kennisevenementen zijn geschrapt. Maar we verwachten dat ook op andere terreinen gesubsidieerde activiteiten door de gevolgen van de coronacrisis worden geraakt. Met deze beleidsregels willen we als provincie duidelijkheid geven en een bijdrage leveren aan het verlichten van de impact op getroffen organisaties.”

Vergoeding tot maximaal toegezegde subsidiebedrag

Allereerst wordt bekeken of gesubsidieerde activiteiten op een later moment kunnen worden uitgevoerd. Ontvangers van subsidie kunnen de provincie vragen om een nieuwe einddatum. Subsidieontvangers die al kosten hebben gemaakt voor activiteiten die (nog) niet doorgaan, kunnen contact opnemen met de provincie.

De provincie subsidieert de al gemaakte voorbereidingskosten naar redelijkheid en billijkheid. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag van de subsidie. De subsidieontvanger dient bij het verzoek tot subsidievaststelling wel aan te kunnen tonen welke kosten al zijn gemaakt.

Bij lopende en nieuwe subsidieaanvragen wordt steeds gekeken naar de actuele situatie. Bij een meerjarige exploitatiesubsidie mogen organisaties de niet bestede middelen door vertraagde of niet gerealiseerde activiteiten meenemen naar 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregels vindt u op de pagina Gevolgen coronacrisis voor uw subsidie in het Loket op deze website. Ontvangers van subsidie kunnen bij vragen contact opnemen met hun contactpersoon bij de provincie. Bij algemene vragen over deze beleidsregels kunnen zij een e-mail sturen naar: Lex.Reichgelt@provincie-utrecht.nl


Bouw cruciale schakel in circulaire economie

Circulariteit is een veelbesproken thema. “Juist nu voor later, zodra het mogelijk is naar een nieuw normaal. Want we zien dat verandering lukt, als we het echt willen! Toch bestaat nog vaak onduidelijkheid over de exacte betekenis,” zegt Irene ten Dam, Domeinmanager Groen bij de Economic Board Utrecht (EBU). Circulariteit gaat veel verder dan recyclen. “Het begint ermee, zo min mogelijk nieuwe materialen te gebruiken. Dat moet het uitgangspunt zijn bij het ontwerp. Mocht een product of gebouw overbodig zijn dan krijgt het idealiter een volgend leven in geheel of gedeeltelijk dezelfde vorm. Lukt dat niet dan moeten losse onderdelen en materialen eenvoudig herbruikbaar zijn. Ook hierbij speelt het ontwerp een belangrijke rol. Denk aan de toepassing van droge verbindingen zoals schroeven. Pas als hergebruik van materialen onmogelijk blijkt, is recyclen aan de orde.”

Om gericht te werken aan een circulaire economie is een duidelijke definitie belangrijk. “Iedereen moet dezelfde taal spreken. Instrumenten als de door Alba Concepts ontwikkelde losmaakbaarheidsindex voor bijvoorbeeld de bouw helpen daarbij. Deze leidraad geeft inzicht in technische, procesmatige en financiële aspecten.”

Niet op de lange baan

De doelstellingen uit het klimaatakkoord stellen ons land voor een enorme opgave. Een gelijktijdige transitie naar een circulaire economie lijkt wellicht een brug te ver. Het is echter onverstandig circulariteit op de langere baan te schuiven, stelt Ten Dam. “Energie en circulair raken elkaar. Het klimaatakkoord draait vooral om CO2-reductie. Maar 40 tot 60% van de uitstoot is product- en materiaalgerelateerd. Het is bemoedigend dat minister Stientje van Veldhoven pleit voor een integrale benadering.”

Circulariteit is ook onderdeel van het Europese klimaatakkoord. “De Green Deal van Timmermans bevat onder meer de richtlijn dat alleen gebouwd mag worden zonder het klimaat verder te belasten. Dat impliceert een circulaire aanpak. Het wachten is nu op de concrete uitwerking.”

Het volledige artikel is hier te vinden:

https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/bouw-cruciale-schakel-in-circulaire-economie


Bijeenkomst houtbouw 22 september

Verantwoord bouwen met hout; Hoe dan?

Bouwen met hout: een goede kans om onze CO2-uitstoot te verminderen en hout hoogwaardig toe te passen. Of draagt het juist bij aan ontbossing? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat houtbouw op een verantwoorde manier plaatsvindt, nu de bossen wereldwijd onder druk staan? Is er wel genoeg bos en hout voor al onze wensen? En hoe kunnen we stimuleren dat bouwers gebruik maken van hout afkomstig uit de eigen regio?

Op 22 september 2020 is er een bijeenkomst waar we hierover open in gesprek zullen gaan met deskundige denkers en doeners in het veld die laten zien wat er kan en wat nodig is.

Hoe dan? Zo dan!

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en duurt van 13.30 tot 16.30, met daarna een borrel, en is bedoeld voor bouwers, beleidsmakers, inkopers en circulaire initiatiefnemers.

Meld u aan via deze link!


Circulaire Tour Cirkelregio Utrecht

Elektrische bus

De Alliantie Cirkelregio trapte de Week van de Circulaire Economie 2020 af met de Circulaire Tour. Op uitnodiging van gedeputeerde Robert Strijk, bezochten we in een elektrische bus vol regionale en lokale bestuurders en leden van de alliantie circulaire ontwikkelingen en koplopers in de regio.

In de bus voor circulaire tour cirkelregio Utrecht

Regionale ontwikkelingen en initiatieven

We startten in de gemeente Amersfoort, bij wethouder Fatma Koşer Kaya. Zij liet ons zien hoe ze haar rol als bestuurder invult en daarmee de circulaire economie in de gemeente stimuleert. Vervolgens bezochten we een aantal mooie ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Zoals Pim Jonkman van Scope Design. Dit bedrijf heeft een procede ontworpen waarmee vanuit vermalen metaalafval in één keer een productonderdeel gemaakt kan worden. Of Mieke Bleij van Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden, waar door hergebruik circa 6.000 ton CO2 per jaar bespaard wordt. Op vliegbasis Soesterberg namen Irma Bakkers en Martijn Bergen de deelnemers mee in de zoektocht van het Utrechts Landschap om hun eigen gras te kunnen composteren.

Circulaire tour cirkelregio Utrecht

Els Otterman, hoogheemraad HDSR, liet zien welke stoffen het waterschap kan terugwinnen uit de riolering en hoe we die kunnen toepassen. Ook manieren waarop draagvlak voor de circulaire economie bij bewoners door gemeenten gestimuleerd kan worden werd besproken aan de hand van voorbeelden uit gemeente Zeist. De terugweg van de tour leidde langs André en Job van Bekkum, die binnendeurkozijnen maken van kozijnhout uit slooppanden.

Circulaire tour cirkelregio Utrecht

Samen aan de slag

Al deze regionale initiatieven zijn essentieel om de Provincie Utrecht door te ontwikkelen naar een Circulaire Topregio Utrecht. Maar ook bestuurders kunnen bijdragen aan het realiseren van de Topregio. Naast het stimuleren van lokale initiatieven, kunnen overheden het verschil maken via bijvoorbeeld het inkoopinstrumentarium. Concrete voorbeelden helpen om deze rol te pakken. Met het uitwisselen van deze voorbeelden en vooral de oproep: “samen aan de slag met wat er nu ligt!” rondden we deze eerste Circulaire Tour af.

Circulaire tour cirkelregio Utrecht


Week van de Circulaire Economie

Van 3 tot 7 februari is het de week van de Circulaire economie. De gemeente Utrecht wil in 2050 een volledig circulaire stad zijn, waar materiaalstromen en grondstoffen oneindig hergebruikt worden. Diverse organisaties in Utrecht zijn bezig met Circulaire Economie maar voor de Utrechtse inwoner is niet altijd helder wat hier mee wordt bedoeld. Ben je benieuwd hoe je hier als bewoner aan kan bijdragen? Kom dan langs bij Buurman Utrecht. Buurman Utrecht is opgezet door Simone Tenda en Bianca en Charlotte Ernst. Zij hebben vorig jaar hun deuren geopend in Het Hof van Cartesius op de Vlampijpstraat 94. Buurman Utrecht redt afgedankte en gebruikte bouwmaterialen van de stort of recycling en zorgt voor hoogwaardig hergebruik van deze materialen. Ze hebben een bouwmarkt voor verkoop van al deze materialen en een werkplaats waar cursussen en workshops worden gegeven. De materialen worden tegen een lagere prijs aangeboden dan nieuw en daarmee is Buurman Utrecht ook interessant voor bewoners met een kleinere beurs. Kom in de week van de Circulaire Economie langs om meer te horen over de werkwijze van Buurman Utrecht en doe ideeën op hoe jij kan bijdragen.

Buurman Utrecht is open voor verkoop van materialen van donderdag-zaterdag, 10.00-18.00 uur.

Meer weten over Buurman Utrecht?

www.buurmanutrecht.com
Bianca Ernst
Bianca@buurman.in
06-17648396


Regiodagen circulaire economie

De regiodagen circulaire economie komen eraan. Gemeenten leren hierin lokaal van elkaar. Daarnaast wordt bekeken of er thema’s zijn waar we eventueel samen aan verder kunnen werken op het gebied van circulaire economie. Ook komen er onderwerpen aanbod als: wat zijn middelen en methoden om circulaire economie in je gemeente verder te versnellen of hoe creëer je meer draagvlak voor het thema. De regiodagen circulaire economie worden georganiseerd door Rijkswaterstaat en Circularities, in opdracht van het Rijk, IPO, VNG en de UvW. Voor een uitgebreid programma en voor aanmelden klik hier.

Provincie Utrecht is in één regio samen genomen met Flevoland en Noord-Holland. Op 29 oktober vond deze regiodag plaats, op het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.

Hier vindt u het Regioboek, zoals besproken op de regiodag: https://www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2019/regioboeken-ce-aanpak-iedereen-beschikbaar/


Meld je aan voor de Circular Awards van de Rijksoverheid

De Circular Award die op het spel staat

In 2020 zoekt de Rijksoverheid voor de derde keer iconische circulaire projecten: innovatieve projecten en producten van ondernemingen, overheden én burgerinitiatieven die de enorme potentie van de circulaire economie laten zien en die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Op maandag 3 februari tijdens het nationale congres Circulaire Economie worden de prijzen uitgereikt.

De prijzen zitten in drie categorieën: één voor bedrijven (Circular Award Business) en één voor (semi-)publieke instellingen (Circular Award Public). Daarnaast gaan we in 2020 op zoek naar circulaire burgerinitiatieven die kans maken op een Eervolle Vermelding.

Wie kunnen er meedoen? Als je mee wilt doen moet je voldoen aan vier criteria: circulariteit, schaalbaarheid, mogelijkheid en wil tot samenwerking en innovatieve businessmodellen.

De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. De winnaars van de Circular Award Business en Circular Award Public mogen een jaar lang een unieke, circulaire wisseltrofee in huis voeren. De winnaars worden ook meegenomen door Holland Circular Hotspot op hun internationale (handels)reizen waar zij Nederlandse voorbeelden presenteren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 3 februari 2020.

De belangrijkste data:

  • 07/10/2019 – 10/01/2020 – Inschrijving
  • 11/01/2020 – 24/01/2020 – (Voor)selectie finalisten
  • 27/01/2020 – 31/01/2020 – Bekendmaking finalisten voorafgaande aan de Week van de Circulaire Economie
  • 3/02/2020 – Finale en uitreiking circulaire trofeeën (let op: de finale vindt plaats op maandag 3 februari 2020)

Voor meer informatie, zie:


Upcycleshop op het NS station in Utrecht

Van dinsdag 5 tot en met zondag 10 november staat er op station Utrecht Centraal een pop-up met allerlei producten van hergebruikt NS-materiaal. Na het succes van de Upcycle Shop van vorig jaar, keert de winkel weer terug naar het station. Bezoekers kunnen de trotse eigenaar worden van notitieboeken en vogelhuisjes van voormalige reisinformatieborden. Nieuw dit jaar zijn vilten tassen (shoppers, rugtassen en heuptasjes) gemaakt van treinstoelbekleding (treintype ICM) en de verzamelitems uit oude treinen als remblokken, prullenbakken en noodremmen.

Sacha Göddeke, directeur Duurzaam Ondernemen NS: “NS wil het gebruik van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk beperken en de huidige materialen hergebruiken. Bij de modernisering van een trein wordt 99% circulair verwerkt, 86% van alle materialen wordt op nieuw geplaatst in de trein en 13% krijgt een tweede leven buiten de trein. We werken samen met verschillende duurzame ondernemers om van dit treinafval weer nieuwe producten met een nieuwe functie te maken. Denk bijvoorbeeld aan de tafelvoetbaltafel van Veldtwerk op station Utrecht Centraal. Voor het ene procent dat resteert, zoeken we nog een goede oplossing.”

Tafel van treinplafond
Niet alleen de producten die te koop zijn, ook het meubilair in de winkel is gemaakt van NS-materiaal. De presentatietafels van treinplafonds zijn ontworpen door projectinrichter Gispen. De verkoopbalie en houten tafel zijn vervaardigd van oude treinvloeren en instaptreden door circulair makerscollectief Enz. Ook de zithoek is gemaakt van hergebruikte treinstoelen en instaptreden, bedacht door circulair ondernemer Douwe Jan Boersma van Opnieuw.

De Upcycle Shop (in de stationshal ter hoogte van spoor 18/19) opent is geopend van dinsdag 5 tot en met zondag 10 november van 8.00 tot en met 20.00 uur. Op ns.nl/upcycle staat waar welke producten te koop zijn.


Video's