Synergie en spanning

Synergie en spanning

Literatuurstudie naar samenhang tussen instrumenten voor verschillende transities en maatschappelijke opgaven. De Rijksoverheid zet beleidsinstrumenten in voor verschillende transities (klimaat- en energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw) en de woningbouw- en stikstofopgaven. Beleidsinstrumenten die zijn ingericht vanuit één van de transities of opgaven, kunnen (onbedoeld) synergie hebben met andere maatschappelijke opgaven/transities. Ook kunnen hierdoor knelpunten ontstaan of kansen onbenut blijven. In deze studie, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geven we op basis van bestaande literatuur een overzicht van de synergieën, knelpunten en onbenutte kansen van deze beleidsinstrumenten.