Menu
Biobased economy

Biobased economy

Binnen de Alliantie Cirkelregio Utrecht onderzoekt de NMU hoe de keten van verschillende soorten biomassa (plantaardig en dierlijk materiaal) zo hoogwaardig mogelijk kan worden ingezet. Dit wordt ook wel een biobased economy genoemd.

Met ‘keten’ bedoelen we de stadia die biomassa doormaakt; van grondbewerking, zaaien, oogsten, transport, bewerking en verwerking, gebruik en recycling. In onze regio wordt biomassa grotendeels gebruikt voor energie. De alliantiepartners beschouwen dit als een laagwaardig inzet, maar onderschrijft deze inzet onder bepaalde voorwaarden, zoals de Bio Warmte Installatie Lage Weide.

De NMU streeft vooral naar hoogwaardig inzet, waarbij zoveel mogelijk componenten van biomassa gebruikt worden. Biomassa biedt namelijk nog veel meer mogelijkheden, zoals de ‘piramide’ hieronder laat zien. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de maatschappelijk waarde is.

biobased economy

Onderzoek naar een biobased economy

In 2015 heeft het Utrecht Sustainability Institute (USI) verkend welke mogelijkheden de provincie Utrecht biedt op het vlak van circulaire economie. Hierin wordt biomassa aangewezen als één van de kansrijke stromen. TNO heeft hierop de economische potentie van al deze stromen in kaart gebracht, uitgedrukt in toegevoegde waarde (geld) en extra banen. De NMU heeft de biomassastromen, aanbieders, knelpunten, kansen en oplossingen binnen de regio Utrecht in kaart gebracht.

Zicht op (potentiële) afnemers van biomassa ontbreekt op dit moment in onze regio. Het is belangrijk wel inzicht te krijgen in de (potentiële) markt van biomassa, om zo te ontdekken waar de kansen liggen voor een hoogwaardige inzet en deze te stimuleren door nieuwe ketens te vormen. Daarom voeren we momenteel een aantal projecten uit:

Stimuleren hoogwaardige inzet van biomassa in de regio Utrecht

Dit project is een initiatief van Alliantie Cirkelregio Utrecht. De NMU heeft de rol van aanjager. Het doel is op korte termijn te komen tot een pilot rondom hoogwaardige regionale inzet van biomassa. De activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd zijn:

  • Participatie bevordering
    Op dit moment wordt met Rijkswaterstaat als grote aanvoerder en afnemer van biomassa bekeken waar de mogelijkheden liggen voor een project. Hierin worden ook andere partijen in de regio betrokken en de mogelijkheid tot alliantievorming wordt verkend.
  • Kennisontwikkeling
    Onderzoek naar afnemers van biomassa wordt uitgevoerd bij de NMU door een stagiaire.
  • Kennisdeling
    Via deze website kunnen burgers en partners de ontwikkelingen in de gaten houden. Nieuwe kennis wordt gedeeld met betrokken partijen, partners en lokale achterban.

Is je interesse gewekt, denk je graag met ons mee of heb je een vraag? Neem contact op met Tim Bulters van Natuur en Milieufederatie.

Video's